x x x
x   x
x x x
x x x x Přihláška a návod k vyplnění x
x Nadační fond OPEN DOOR x x x x
x x x x
x Oddělovač x x
x Studijní pobyty v USA x x
x Studijní pobyty v Japonsku x x
x Přihláška a návod k vyplnění x x
x Oddělovač x x
x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x x
x x x x

Návod k vyplnění přihlášky NACEL OPEN DOOR 2014

Přihláška ke stažení ve formátu PDF.

Milí studenti, mějte na paměti, že přihláška, kterou nyní začínáte vyplňovat, je odrazem Vaší osobnosti, velice důležitá pro proces umísťování studenta do hostitelské rodiny. Prosíme vyplnit přihlášku anglicky v jednom originále velkými písmeny a výrazně, abychom ji mohli dobře kopírovat. Na stranu 1 nalepte do rámečku svoji barevnou fotografii , na které se usmíváte a kde Vám to sluší. Zbývající počet fotografií podepište na druhé straně a vložte do obálky. Na fotce byste se měli usmívat, tudíž kvalitou není fotka určena na pas.

Kompletní přihláška obsahuje následující:

Student Profile - strana 1

Student Questionnaire - 4

Student Letter to the Host Family - 6

Parent Coments - 9

Student´s Academic and Educational Information -11

Academic Transcripts  - 12

School and English Teacher Recommendation - 13

Interviewer´s Report and Conclusion - 15

Medical Information and Innoculation Record - 17

Nacel OPEN DOOR Academic Year and Semester Program Rules and Standards of Conduct - 19

Medical Care , Liability and Promotioal Release - 22

Authorization for Release of Protected Health Information - 23

Nacel OPEN DOOR USA Inbound program, Parent and Student Agreement - 24

English Proficiency Test Answer Sheet 

 

Student Profile - 1,2,3 - označte křížkem každou aktivitu, kterou alespoň trochu znáte či děláte nebo o ni máte zájem a zakroužkujte 5 aktivit, kterým věnujete nejvíce času. Při značení E-G-F-P nebuďte zbytečně skromní.
Potenciální hostující rodina velmi ocení, když budete souhlasit pobývat s jejich malými dětmi, navštěvovat alespoň o svátcích bohoslužby, pokud jste nevěřící – napište - no religion.

Student Questionnaire4,5 -studenti, pište všechno v pozitivním duchu!!!!!, žádná negativa.

Student Letter to the Host Family6,7,8 - prosíme napsat tuto slohovou práci v dostatečném rozsahu, tj. minimum 250 slov. Snažte se přiblížit Vaší budoucí hostující rodině, popsat detailně svoje rodinné zázemí, koníčky, cíle, názory zkušenosti – opět vše v pozitivní poloze, upřímně. Dopis podepište.
Doporučujeme jako přílohu dopisu vytvořit album, sestávající z několika fotografií, zachycujících Vás v rodinném kruhu se sourozenci, rodiči a prarodiči, nebo ve škole, na výletě, při sportu či zábavě. Fotografie nalepte na A4 a popište. Album Vás přiblíží hostitelské rodině, stanete se pro ně konkrétnější osobností, uvidí prostředí, ze kterého k nim přicházíte. Není třeba dávat fotky z cestování po celém světě.

Parent Information and Comments - 9,10 - v odstavci Important ... vyplňte, že nemáte zájem o soukromou školu, která se plat, zaškrtněte No. Tento formulář vyplňují rodiče pozitivně a také jej oba podepíší.

Student´s  Academic and Educational Information11 -vyplní student sám. Současný ročník znamená kolikátý rok chodí student do školy počítáno od 1.třídy.
Opět, při hodnocení svých znalostí cizího jazyka E,G,F,P nebuďte k sobě kritičtí

Academic Transcripts English Translation12 - vyplní student a orazítkuje ředitelství školy. Prosím, požádejte o razítko školy, vyplňte jednotlivé předměty anglicky, závěrečnou klasifikaci přepište stupnicí A,B,C,D. Uvádí se kolik hodin týdně jste jednotlivé předměty měli. Uvedou se vysvědčení za poslední tři ukončené roky a jedno pololetní. Řádků ve formuláři je méně než na našich vysvědčeních, proto máte možnost výběru předmětů. Je však třeba přiložit kopie jednotlivých vysvědčení (nemusí být ověřené notářem), do kterých vepíšete anglický překlad předmětů a známek formou A,B,C,D.

School and English Teacher Recommendation13,14 - vyplní Váš profesor angličtiny, podepíše a dá razítko školy. Jedná se o doporučení studenta na studijní program, proto hodnocení Fair a Poor není vůbec vhodné.

Interview Report and Conclusion - 15,16 - nevyplňujte, sepíšeme vše spolu při Vaší návštěvě OPEN DOOR v Nových Hradech.

Medical Information and Innoculation Record  – 17,18 - na stránce 1 zaškrtněte prodělané nemoci, list podepíše  student a oba rodiče.  Stránku 2 vyplní školní lékařka do originálu anglicky nebo latinsky. Upozorňujeme, že očkování proti tetanu nesmí být starší 10 let. Organizace OPEN DOOR žádá 3 dávky hepatitidy B, lékař uvede datumy očkování všech tří dávek. Je dobré nechat si udělat titry - test na protilátky pro příušnice, zarděnky a spalničky. Vše lze konsultovat na odděleních imunologie. Jestliže TB Mantoux test je v pořádku, označí se podle amerického zvyku jako negative. Prosíme o uvedení jména lékaře, jeho podpis a razítko. Doporučujeme vzít sebou velký snímek plic, pořízený před odjezdem (zvláště studentům, kteří budou hodně sportovat).

Nacel OPEN DOOR Rules and Standards of Conduct - 19,20,21 
Student a rodiče podepíší svůj závazek dodržovat podmínky amerických zákonů na všech úrovních, pravidla chování na střední škole a organizace Nacel OPEN DOOR.
Student nebude pít alkohol, vystříhá se jakéhokoliv kontaktu s drogami, nebude sám cestovat (na individuelní cestu s přáteli musí mít Váš písemný souhlas předem, a to na formuláři Travel Release Form), nebude řídit motorové vozidlo, bude respektovat pravidla a životní styl hostující rodiny, bude se ve škole učit, aby si udržel nejméně známku C ve všech předmětech, nesmí provozovat nebezpečné sporty, činit životní rozhodnutí. Předpokládá se, že student bude mít částku 200 až 300 USD stále na svém účtě k dispozici ke krytí vlastní útraty a nestane se tak břemenem pro svoji hostující rodinu. Na konci programu se vrátí domů v den, kdy končí program, tj. podle vystavené zpáteční letenky. V případě odložení odletu ze soukromých důvodů a následné změny rezervace (cestování s rodiči po ukončení programu), organizace Nacel OPEN DOOR nepřebírá žádné závazky a zodpovědnost. V případě, že student poruší pravidla bude jeho pobyt ukončen a vízum vypovězeno. Studenti i rodiče jsou srozuměni s tím, že záleží plně na americké škole, zda studentovi umožní složit maturitní zkoušku/diploma nebo ukončí ročník pouze administrativně. Vlastní rodina může studenta v Americe navštívit po předchozí dohodě s hostující rodinou, nejdříve však až po 6 měsících pobytu. Rodiče svým podpisem dávají předem svůj souhlas s tím, že student může cestovat se školou na všechny programy schválené školou během školního roku. Formulář podepíší všichni.

Medical Care, Liability and Promotional Release - 22 - Zde dáváte plnou moc organizaci Nacel OPEN DOOR k náhlé hospitalizaci a rychlému lékařskému zákroku v případě, kdy zdravotní stav dítěte nedovolí z časových důvodů předběžnou konsultaci s Vámi. Rodiče však jsou o zdravotních potížích studenta okamžitě informování telefonicky či e-mailem. Organizace Nacel OPEN DOOR též žádá Váš souhlas s tím, že v případě diagnózy, která by byla těžko léčitelná během programu bude student poslán domů dříve.

Authorization for thr Release of Protected Health Information - 23 - Tento formulář vyžaduje zdravotní pojišťovna pro případ, že by se student setkal s nějakou z uvedených nemocí. Hoření řádek nechte volný, je to pověření pro konkrétní nemocnici, jméno které dopíše Nasel OPEN DOOR na místě. Zaškrtněte políčko nemoci, ke které dáváte souhlas organizaci Nacel OPEN DOOR USA aby za Vás jednala. Vepište pouze měsíc a rok začátku a konce studijního programu. Dole jméno studenta-pacienta, datum narození a podpisy.

Nacel OPEN DOOR USA Inbound Program Parent and Student Agreement - 24,25,26 - Dáváte souhlas s použitím fotografií na propagaci studentských výměnných programů. Rodiče a student stvrzují svým podpisem, že přihlášku vyplnili pravdivě a jsou si vědomi toho, že nedodržení pravidel může vést k předčasnému ukončení programu. V takovém případě si student hradí veškeré náklady na cestu domů sám. Oba rodiče svým podpisem potvrzují, že souhlasí s účastí svého dítěte na programu Nacel OPEN DOOR v USA, kde bude studovat a pobývat v pečlivě vybrané hostitelské rodině. Student má vyřízené zdravotní a úrazové pojištění, průkaz pojištěnce dostane po svém příjezdu do hostitelské rodiny. Vnitrostátní letenka v USA je studentovi předána po ukončení pobytu v Chicagu před odletem k hostitelské rodině. Mezinárodní letenka je v kompetenci vlastní rodiny studenta. Tento formulář podepíše student, oba rodiče a zástupce Nadačního fondu OPEN DOOR v den předání kompletní přihlášky.

V Nových Hradech, listopad 2013

x
       
 
xOPEN DOOR ]  [ USA ]  [ Japonsko ]  [ •Přihláška• ]  [ Hlavní strana ]  x
       
    Poslední aktualizace obsahu stránky 16. listopadu 2013, 15:43